افتتاحیه طلاب جدید الورود مدرسه علمیه جهانگیرخان چاپ

مراسم افتتاحیه طلاب جدید مدرسه

مراسم افتتاحیه طلاب جدید مدرسه

مراسم افتتاحیه طلاب جدید مدرسه